banner1
banner2
banner3
X

Hecin ylmy
LukmançylykdaÜÇIN
7 ARYL HYZMAT

BIZ hakdaGO

5000 m-den gowrak in vitro anyklaýyş (IVD) kompaniýasy bolan Guangdong Hecin Scientific Inc.2GMP zawody we dem alyş patogenleriniň biosfera derejesi II laboratoriýasy.Hekin Hytaýda dem alyş patogenleriniň iň uly maglumat bazasyny döretdi.

Onuň hiline gözegçilik önümleri Hytaýyň köp hassahanalarynda we laboratoriýalarynda giňden ulanyldy.Hekiniň anti-Covid önümleri Europeewropa, Günorta Amerika we Günorta-Gündogar Aziýa we ş.m. eksport edildi.

Biziň borjumyz, hemmeler üçin sagdyn dem alyş ulgamyny döretmekdir.Üstünlikli bejerginiň we dikeldişiň açary elmydama çalt we takyk diagnozdyr we Hekin 300 gün işleýän we geljekki köp sanly adam bilen ädimlerini hiç wagt bes etmez.

kompaniýa hakda has giňişleýin biliň
idex

DIAGNOSI FOR ÜÇIN KÖP WAGT, DURMUŞ ÜÇIN KÖP WAGT

Hekin dünýäni anyk we öz wagtynda anyklaýyş çözgütleri bilen üpjün etmegi maksat edinýär.

Hyzmatdaşyňyz
Takyk we çalt anyklaýyş.

 • Gözleg we gözleg
 • Patogen banky
 • MILLI salgylanma önümleri

“Hecin Scientific” -iň esaslandyryjysy, prof Siaofeng Li, “Enzo Biochem Inc.” kompaniýasynyň baş alymydy we toparynyň güýçli gözleg we gözleg mümkinçilikleri bar.

Hekin garaşsyz biosfera howpsuzlygy II P2 barlaghanasyny döretdi we wirusy izolýasiýa etmek we ösdürip ýetişdirmek üçin hünärmen tehniki topary döretdi.Häzirki wagtda kompaniýanyň GMP dolandyryş ulgamyna görä, topar 400 töweregi dem alyş bilen baglanyşykly wirus ştamlaryny, 30-dan gowrak öýjük liniýalaryny we 60-dan gowrak patogen ştamlaryny öz içine alýan dem alyş wirusy görnüşleriniň doly çeşme bankyny döretdi.Bu aralykda, topar dem alyş wiruslary üçin kliniki anyklaýyş gymmatlyklary bolan 60-dan gowrak monoklonal antikorlary özbaşdak döretdi.

Milli salgylanma önümleriniň ösüşine gatnaşyň.Salgylary ösdürmek üçin Hytaýyň gözleg akademiýasy bilen hyzmatdaşlyk ediň.

hakda

Siziň ynamyňyz bizi öňe sürýän zat

 • 80,000,000+
  80,000,000+

  Bütin dünýäde 80,000,000+ önüm iberildi
 • 50+
  50+

  Daşary ýurtlarda 50+ we 10+ Hytaý NMPA hasaba alyş şahadatnamalary
 • 200,000,000+
  200,000,000+

  Annualyllyk girdeji 200,000,000 RMB
 • 1,000,000+
  1,000,000+

  Gündelik önümçilik kuwwaty 1 000 000+ önüm

COVID-19 ÖNÜMLER KERTIFIKATLARY

 • IVDD DOC 2019-nCoV IAV IBV nuklein kislotasy

  IVDD DOC 2019-nCoV IAV IBV nuklein kislotasy

 • IVDD DOC 2019-nCoV Nuklein kislotasy

  IVDD DOC 2019-nCoV Nuklein kislotasy

 • IVDD DOC 2019-nCoV IAV IBV nuklein kislotasy

  IVDD DOC 2019-nCoV IAV IBV nuklein kislotasy

 • IVDD DOC 2019-nCoV Antikorlary bitaraplaşdyrmak

  IVDD DOC 2019-nCoV Antikorlary bitaraplaşdyrmak

 • Hasaba alyş şahadatnamasy

  Hasaba alyş şahadatnamasy

 • Hasaba alyş şahadatnamasy

  Hasaba alyş şahadatnamasy

 • IVDD DOC 2019-nCoV Nuklein kislotasy

  IVDD DOC 2019-nCoV Nuklein kislotasy

Siziň ynamyňyz, ileri tutýan zadymyz

 • Germaniýaly jenap Wu
  Germaniýaly jenap Wu

  Önümleri diýseň täsirli we has täsirli bu toparyň yhlas derejesi ”

 • Gonkong politehniki uniwersiteti
  Gonkong politehniki uniwersiteti

  Gonkong politehniki uniwersitetiniň şepagat uýalary mekdebiniň adyndan, Gonkongdaky ýaşaýyş jaýlarynda we garrylar öýlerinde COVID-19-dan dynmak üçin aşakdaky materiallary bagyş eden kampaniýaňyza beren hoşniýetliligiňize tüýs ýürekden minnetdarlygymy bildiresim gelýär.Bu materiallar ýüzden gowrak ýaşaýyş jaýlaryna we garrylar öýlerine paýlandy.Siziň hoşniýetliligiňize we sahylygyňyza çuňňur minnetdarlyk bildirýäris.Bilelikde wirusa garşy göreşip bileris! ”

Bahalar barada sorag

Dem alyş ýollarynyň ýokanç keselini anyklamakda öňdebaryjy - Zawodymyzyň hil we abraý üçin hereketlendirijisi

tabşyryň
 • l1

  Deng gyzzyrmasynyň weýrançylykly täsiri ...

  Denge gyzzyrmasy Braziliýada uly weýrançylyk döredip, saglyk aladalaryna sebäp boldy we ...
  Koprak oka
 • ww (2)

  Şigella: Sessiz epidemiýa ...

  Şigella, şigellozy döredýän gram-negatiw bakteriýalaryň bir görnüşi, içgeçmäniň agyr görnüşi ...
  Koprak oka
 • qq (1)

  Guş dümewi wirusy: Düşünmek ...

  Guş dümewi wiruslary (AIV) esasan guşlara ýokaşýan, ýöne şeýle hem bolup bilýän wiruslar toparydyr.
  Koprak oka