sahypa_banner

2019-nCoV Antikor synag toplumyny bitaraplaşdyrmak (kolloid altyn usuly)

2019-nCoV Antikor synag toplumyny bitaraplaşdyrmak (kolloid altyn usuly)

Gysga düşündiriş:

Amatly
Çalt
Giň ulanylýar
Aňsat işlemek, has köp zerurlygy kanagatlandyrmak


Önümiň jikme-jigi

Suratlar

Göçürip al

Haryt bellikleri

Giriş

Düwürtikli belok 2019-nCoV garşy sanjymy ösdürmek üçin antigeniki maksat hökmünde kesgitlenildi we S belogynyň RBD esasy epitopdyr.

Birnäçe dürli platformalara esaslanan 180-den gowrak sanjym kandidaty häzirki wagtda 2019-nCoV-e garşy işleýär.

S belogy antikorlary zyýansyzlandyrmagyň esasy maksadydyr;

Bu zyýansyzlandyryjy antikorlaryň köpüsi S belogynyň RBD-ni nyşana alýar.

2019-nCoV sanjymynyň netijeliligine nädip baha bermeli? --- Antikor synagyny bitaraplaşdyrmak

Üstünlikleri

Waksina öňünden synag
Sanjym etmezden ozal dalaşgärler sanjymyň zerurdygyny ýa-da ýokdugyny kesgitlemek üçin RBD-iň zyýansyzlandyryjy antikoryny anyklap bilerler;

Sanjymlaryň köpüsi ýapylýar
Bazardaky sanjymlaryň köpüsiniň öndürýän zyýansyzlandyryjy antikorlaryny kesgitläp biler;

Çalt we amatly
Amal ýönekeý, gurallary kesgitlemek zerurlygy ýok, netijeleri 15 minudyň içinde alyp bolýar.

Identifikasiýa funksiýasy
2019-nCoV sanjymynda öndürilen 2019-nCoV antikoryny ýa-da wirus wektory (köpeltmeýän) sanjym, RNK esasy sanjym we belok subunit sanjymy ýaly belli bir sanjym üçin 2019-nCoV ýokaşmasy bilen öndürilen antikory tapawutlandyryp biler. ;

Bütin gan barlagy
Bütin gan barlagy operasiýany has amatly edýär.

Komponentler

Komponentler

Esasy maddalar

Adingük mukdary (spesifikasiýa)

1 T / Kit

5 T / Kit

Synag kartasy

Adamlara garşy IgG antikorly bellikli kolloid altyn, towuga garşy IgY antikorly bellikli kolloid altyn, 2019-nCoV S-RBD rekombinant belogy, 2019-nCoV rekombinant N belogy, Towuk IgY antikorly

1 sany

5 sany

Mysal üçin diluent

0.01M Fosfat bufer ergini, 0,5% Tween-20

0.5mL

2.5mL

Çykyş

Hekin reagenti Kliniki serum wirusyny zyýansyzlandyrmak synagy Jemi
Oňyn Ativearamaz
Oňyn 84 17 101
Ativearamaz 8 190 198
Jemi 92 207 299
Kliniki duýgurlyk 84/92 91.30% (95% CI: 83.58%)96,17%)
Kliniki aýratynlyk 190/207 91,79% (95% CI: 87.18%)95,14%)
Takyklyk 274/299 91,64% (95% CI: 87.90%)94.52%)

Hekin reagenti Serum / plazma nusgalarynda deňeşdiriji usula garşy öndürijilik.

Hekin reagenti Kliniki serum wirusyny zyýansyzlandyrmak synagy Jemi
Oňyn Ativearamaz
Oňyn 84 16 100
Ativearamaz 8 191 199
Jemi 92 207 299
Kliniki duýgurlyk 84/92 91.30% (95% CI: 83.58%)96,17%)
Kliniki aýratynlyk 191/207 92,27% (95% CI: 87,75%)95.52%)
Takyklyk 275/299 91,97% (95% CI: 88,29%)94,79%)

Hecin reagent Ganyň ähli nusgalarynda deňeşdiriji usula garşy öndürijilik.

Ulanyş gerimi

Öň sanjym

Täze koronawirusa ýokaşandygyny ýa-da sanjym edilmelidigini anyklaň;

Sanjym döwri

Netijeli täze zyýansyzlandyryjy antikoryň öndürilendigini ýa-da ýokdugyny kesgitläň;

Sanjymyň giçki tapgyry

2019-nCoV epidemiýa sebitine görä, 2019-nCoV antitelini her üç aýda yzygiderli zyýansyzlandyrýan barlygy anyklamak maslahat berilýär.

2019-nCoV S-RBD Bitaraplaşdyrýan antikor synag toplumy (Kolloid altyn usuly) bilen deňeşdiriň

Şol bir wagtyň özünde S-RBD IgG, N belogy IgG synag netijelerini alyň, synag netijelerini hemmetaraplaýyn derňäň.

S-RBD IgG alyň

* Goşmaça synag gerek: Beýleki has takyk dykyzlyk usulyýet önümleri bilen gaýtadan synamak ýa-da synag etmek maslahat berilýär.

Synag tertibi

Synag tertibi1

Hasaba alyş şahadatnamasy

Hasaba alyş şahadatnamasy1
Hasaba alyş şahadatnamasy3
Hasaba alyş şahadatnamasy2

Önümiň spesifikasiýasy

Hecin JT09-Önüm suraty

Hecin JT09-50PCS Önüm suraty


  • Öňki:
  • Indiki:

  • JT09- 50T

    50t9 50t1 50t2 50t3 50t4 50t5 50t6 50t7 50t8

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň