sahypa_banner

Biz hakda

Guangdong Hecin, Inc.

hakda

“Hecin Scientific, Inc.” 2015-nji ýylyň aprelinde esaslandyryldy we Hytaýda iň abraýly dem alyş gözleg edarasy bolan dem alyş keselleriniň döwlet esasy barlaghanasynyň senagatlaşma bazasynda ýerleşýär.Müňlerçe zehin üçin milli meýilnama adyna eýe bolan lukman Siaofeng Li tarapyndan wekilçilik edilýän kompaniýanyň telekeçilik toparlary, esasan, dem alyş keselleriniň milli esasy barlaghanasynyň we kompaniýanyň innowasiýa tehnologiýa platformasynyň gymmatly çeşmelerine bil baglamaga bagyşlanýar. kompaniýany içerde we daşary ýurtlarda dem alyş patogenleriniň anyklaýyş reagentleri pudagynda öňdebaryjy kärhana öwüriň.

Dem alyş ýollarynyň patogen anyklaýyş reagentlerini ösdürmek tejribesi kämillik ýaşyna ýeten we kämil we Hytaýda satuwa çykarylan köp önüm, Hecin köpçülikleýin saglyk hadysalaryna jogap hökmünde diagnostika reagentlerini ösdürmäge we kliniki diagnoz we bejergini goldamaga ukyplydy zerurlyklary.

Esasy bäsdeşlik ukyby I: Hexin, dem alyş ýollaryna ýokanç wirus çeşmesi banky bolan ilkinji içerki kärhanalardyr

takmynan_us2

Garaşsyz emläk hukugy bolan çig mal täze önümleriň gözlegini we ösüşini ep-esli çaltlaşdyrýar we kompaniýanyň täze dem alyş önümleriniň ösmegine kepillik berýär.

Dem alyş wirusyny anyklaýyş reagenti, dürli wirus çeşmelerini we ulgam goldawyny talap edýän hasaba alyş şahadatnamasy üçin ýokary çäk bilen Hytaýda üç görnüşli lukmançylyk enjamyna degişlidir.Kompaniýanyň wirus çeşmesi ulgamy we güýçli tehniki topar, dem alyş wirusyny anyklaýyş reagentiniň hasaba alyş şahadatnamasyny kepillendirýär.

Hekin garaşsyz biosfera howpsuzlygy II P2 barlaghanasyny döretdi we wirusy izolýasiýa etmek we ösdürip ýetişdirmek boýunça hünärmen tehniki toparyny ösdüriň.Häzirki wagtda kompaniýanyň GMP dolandyryş ulgamyna görä, topar dem alyş wirusy görnüşleriniň doly çeşme bankyny döretdi.

şol sanda 400 töweregi dem alyş bilen baglanyşykly wirus ştamlary
+
30-dan gowrak öýjük çyzygy
+
60-dan gowrak patogen ştamlary
60-dan gowrak monoklonal antikor

Esasy bäsdeşlik ukyby II: dem alyş ýokanç wirusynyň milli maglumat önümleriniň işlenip düzülmegine gatnaşyň we pudagyň ýokary derejesini tutuň

Kompaniýanyň wirus izolýasiýasy, medeniýeti we kesgitleýiş ulgamy Hytaýyň gözleg we önümçilik hünärmenleri tarapyndan ýokary baha berildi we ykrar edildi

takmynan_us5

Maglumat önümlerini ösdürmek we pudagyň çalt ösmegine goşant goşmak üçin abraýly gurama bolan Hytaý gözleg akademiýasy bilen hyzmatdaşlyk ediň

Kliniki wirus ştamlaryny üznüksiz izolýasiýa etmek we ösdürip ýetişdirmek milli maglumat materiallaryny düzmek üçin belli bir esas döredýär: häzirki wagtda 132 sany dem alyş wirusyny kliniki nusgalardan aýyrdyk.

takmynan_us4

Esasy bäsdeşlik ukyby III: ulgam dolandyryşy we hasaba alyş amaly topary synag we baý tejribe

2018-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan şu güne çenli Hytaýda ilkinji hasaba alnan dem alyş wirusynyň ýokaşmagy bilen baglanyşykly anyklaýyş enjamlary üçin üç görnüşli lukmançylyk enjamlaryny hasaba alyş şahadatnamasy bolan 26 önüm bar, olaryň 8-si Hexin saglyk önümleri.

takmynan_us6
takmynan_us3

Esasy tehnologiýa Ⅳ: 12 oýlap tapyş patenti ulanyldy (2 oýlap tapyş patenti we 2 peýdaly model)