sahypa_banner

önümleri

 • Ca16 ýadro kislotasynyň synag toplumy (PCR- floresan barlag usuly)

  Ca16 ýadro kislotasynyň synag toplumy (PCR- floresan barlag usuly)

  Giriş

  CA16 çagalarda el-aýak keselini (HFMD) döredýän esasy patogen.Adatça Adam Enterovirus 71 bilen bilelikde bolýar we 5 ýaşa çenli çagalarda has ýygy duş gelýär.CA16 ýokançlygynyň kliniki alamatlary, çaga hassasynyň ellerinde we aýaklarynda eritema, papulalar we ownuk çişikler bolup, dilde we agyz mukozasynda ýaralar bolýar.

  Bu toplum, adam seriýasynda ýa-da plazma nusgalarynda Coxsackievirus 16 nuklein kislotasyny ýokary hilli ýazmak üçin niýetlenendir.Bu toplum, maksat sebiti hökmünde CA16 genindäki ýokary derejede goralýan 5′UTR genini ulanýar we ýörite primerleri we TaqMan floresan zondlaryny dizaýn edýär we real wagt floresan PCR arkaly deng wirusynyň çalt tapylmagyna we ýazylmagyna düşünýär.

  Parametrler

  Komponentler 48T / Kit Esasy maddalar
  CA16 / IC reaksiýa garyndysy, lýofilizlenen 2 turba Astarlar, zondlar, PCR reaksiýa buferi, dNTP, ferment we ş.m.
  CA16 polo positiveitel gözegçilik, lyofilizasiýa 1 turba Pseudowiral bölejikler, maksat yzygiderliligi we içerki gözegçilik yzygiderliligi
  Ativearamaz gözegçilik (Arassalanan suw) 3mL Arassalanan suw
  RNK içerki gözegçilik, lýofilizlenen 1 turba MS2-i öz içine alýan ýasama bölejikler
  * Görnüş görnüşi: Serum ýa-da plazma.
  * Programma gurallary: ABI 7500 Real-wagt PCR ulgamy;Bio-rad CFX96;Roche LightCycler480;SLAN PCR ulgamy.
  * Saklamak -25 ℃ 8 ℃ açylmaýar we 18 aýdan ýagtylykdan goraýar.

  Çykyş

  • Çalt: Şuňa meňzeş önümleriň arasynda iň gysga PCR güýçlendirme wagty.
  • sensokary duýgurlyk we hünär: Çalt bejermek üçin irki diagnozy öňe sürýär.
  • Giňişleýin garşylyga garşy ukyplylyk.
  • CA16-nyň birnäçe görnüşini kesgitlemek: A görnüşi / B görnüşi (B1a, B2 & B16) / C görnüşi.

  Işleýiş ädimleri

 • PIV3 Nuklein kislotasynyň synag toplumy (PCR- floresan gözleg usuly)

  PIV3 Nuklein kislotasynyň synag toplumy (PCR- floresan gözleg usuly)

  Giriş

  Parainfluenza wirusy bäbeklerde we ýaş çagalarda möhüm dem alyş patogenidir we 6 aýlyk bäbeklerde pnewmoniýa we bronhiolit keseliniň arasynda iň köp ýaýran ikinji patogen.Sowuk alamatlara sebäp boluň: gyzzyrma, bokurdak agyry we ş.m. Pnewmoniýa, bronhit we bronhiolit ýaly aşaky dem alyş keselleri, esasanam bäbeklerde, garrylarda we immun ýetmezçiligi bolan adamlarda.

  Bu toplum, Parainfluenza wirusynyň 3 nuklein kislotasyny adam seriýasynda ýa-da plazma nusgalarynda ýokary hilli kesgitlemek üçin niýetlenendir.Bu toplum, PIV3 genindäki ýokary konserwirlenen HN genini maksat sebiti hökmünde ulanýar we ýörite primerleri we TaqMan floresan zondlaryny dizaýn edýär we real wagt floresan PCR arkaly deng wirusynyň çalt tapylmagyna we ýazylmagyna düşünýär.

  Parametrler

  Komponentler 48T / Kit Esasy maddalar
  PIV3 / IC reaksiýa garyndysy, lyofilizlenen 2 turba Astarlar, zondlar, PCR reaksiýa buferi, dNTP, ferment we ş.m.
  PIV3 polo positiveitel gözegçilik, lyofilizasiýa 1 turba Pseudowiral bölejikler, maksat yzygiderliligi we içerki gözegçilik yzygiderliligi
  Ativearamaz gözegçilik (Arassalanan suw) 3mL Arassalanan suw
  RNK içerki gözegçilik, lýofilizlenen 1 turba MS2-i öz içine alýan ýasama bölejikler
  IFU 1 birlik Ulanyjy görkezmesi
  * Görnüş görnüşi: Serum ýa-da plazma.
  * Programma gurallary: ABI 7500 Real-wagt PCR ulgamy;Bio-rad CFX96;Roche LightCycler480;SLAN PCR ulgamy.
  * Saklamak -25 ℃ 8 ℃ açylmaýar we 18 aýdan ýagtylykdan goraýar.

  Çykyş

  • Çalt: Şuňa meňzeş önümleriň arasynda iň gysga PCR güýçlendirme wagty.
  • sensokary duýgurlyk we hünär: Çalt bejermek üçin irki diagnozy öňe sürýär.
  • Giňişleýin garşylyga garşy ukyplylyk.
  • pleönekeý: Hapalanmaga garşy goşmaça sazlamalar gerek däl.

  Işleýiş ädimleri

 • RSV ýadro kislotasynyň synag toplumy (PCR- floresan gözleg usuly)

  RSV ýadro kislotasynyň synag toplumy (PCR- floresan gözleg usuly)

  Giriş

  Dem alyş sintisial wirusynyň ýokaşmagynyň esasy kliniki alamatlary burun dykylmagy, sinüzit, ekspektasiýa, ekspirator hiňlenmesi, howanyň durgunlygy, burun çişmegi ýa-da alawlanan burun, subkostal indentasiýa we hatda sianozdyr.Gyzzyrma RSV ýokançlygynyň esasy alamaty däl we çaga näsaglarynyň diňe 50% -i bedeniň gyzgynlygyny ortaça ýokarlandyrýar we bronhiolit bilen pnewmoniýanyň iki alamaty bir wagtda ýüze çykyp biler.Uly adamlarda RSV ýokançlygynyň ýeňil ýa-da alamatlary ýok, ýöne garry ýa-da immun ýetmezçiligi hassalarda has agyr ýokançlyklara sebäp bolup biler.

  Bu toplum, adam seriýasynda ýa-da plazma nusgalarynda deng wirusynyň nuklein kislotasyny ýokary hilli ýazmak üçin niýetlenendir.Bu toplum RSV genindäki ýokary konserwirlenen N genini maksat sebiti hökmünde ulanýar we ýörite primerleri we TaqMan floresan zondlaryny dizaýn edýär we real wagt floresan PCR arkaly deng wirusynyň çalt tapylmagyna we ýazylmagyna düşünýär.

  Parametrler

  Komponentler 48T / Kit Esasy maddalar
  RSV / IC reaksiýa garyndysy, lyofilizlenen 2 turba Astarlar, zondlar, PCR reaksiýa buferi, dNTP, ferment we ş.m.
  RSV polo positiveitel gözegçilik, lyofilizasiýa 1 turba Pseudowiral bölejikler, maksat yzygiderliligi we içerki gözegçilik yzygiderliligi
  Ativearamaz gözegçilik (Arassalanan suw) 3mL Arassalanan suw
  RNK içerki gözegçilik, lýofilizlenen 1 turba MS2-i öz içine alýan ýasama bölejikler
  IFU 1 birlik Ulanyjy görkezmesi
  * Görnüş görnüşi: Serum ýa-da plazma.
  * Programma gurallary: ABI 7500 Real-wagt PCR ulgamy;Bio-rad CFX96;Roche LightCycler480;SLAN PCR ulgamy.
  * Saklamak -25 ℃ 8 ℃ açylmaýar we 18 aýdan ýagtylykdan goraýar.

  Çykyş

  • Çalt: Şuňa meňzeş önümleriň arasynda iň gysga PCR güýçlendirme wagty.
  • sensokary duýgurlyk we hünär: Çalt bejermek üçin irki diagnozy öňe sürýär.
  • Giňişleýin garşylyga garşy ukyplylyk.
  • RSV-iň köp görnüşini kesgitlemek: A&B serotipleri.

  Işleýiş ädimleri

 • EV71 Nuklein kislotasynyň synag toplumy (PCR- floresan gözleg usuly)

  EV71 Nuklein kislotasynyň synag toplumy (PCR- floresan gözleg usuly)

  Giriş

  EV71 ýokançlygynyň esasy kliniki alamatlary: ýokaşan hassalar, esasanam çagalar, deri we gyjyndyrma gerpesleri we eller, aýaklar, agz we beýleki böleklerdäki ýaralar we olaryň köpüsine gyzzyrma, anoreksiýa, ýadawlyk we ulgamlaýyn alamatlar bolýar. sanawsyzlyk.Ildumşak ýokançlyklar içgeçmä, gyzzyrma, gerpetiki dökülme, aseptik meningit, ensefalit, miokardit we agyr ýagdaýlar ýiti flaksid ysmaz (AFP), öýken ödem ýa-da gan akma, hatda ölüme sebäp bolup biler.EV71 esasan bäbeklere we ýaş çagalara, esasanam 5 ýaşa çenli çagalara ýokaşýar.

  Bu toplum, adam serumu ýa-da plazma nusgalarynda Adam Enterovirus 71 nuklein kislotasyny ýokary hilli ýazmak üçin niýetlenendir.Bu toplum, EV71 genindäki ýokary derejede goralýan 5′UTR genini maksat sebiti hökmünde ulanýar we ýörite primerleri we TaqMan floresan zondlaryny dizaýn edýär we real wagt floresan PCR arkaly deng wirusynyň çalt tapylmagyna we ýazylmagyna düşünýär.

  Parametrler

  Komponentler 48T / Kit Esasy maddalar
  EV71 / IC reaksiýa garyndysy, lýofilizlenen 2 turba Astarlar, zondlar, PCR reaksiýa buferi, dNTP, ferment we ş.m.
  EV71 polo positiveitel gözegçilik, lyofilizasiýa 1 turba Pseudowiral bölejikler, maksat yzygiderliligi we içerki gözegçilik yzygiderliligi
  Ativearamaz gözegçilik (Arassalanan suw) 3mL Arassalanan suw
  RNK içerki gözegçilik, lýofilizlenen 1 turba MS2-i öz içine alýan ýasama bölejikler
  IFU 1 birlik Ulanyjy görkezmesi
  * Görnüş görnüşi: Serum ýa-da plazma.
  * Programma gurallary: ABI 7500 Real-wagt PCR ulgamy;Bio-rad CFX96;Roche LightCycler480;SLAN PCR ulgamy.
  * Saklamak -25 ℃ 8 ℃ açylmaýar we 18 aýdan ýagtylykdan goraýar.

  Çykyş

  • Çalt: Şuňa meňzeş önümleriň arasynda iň gysga PCR güýçlendirme wagty.
  • sensokary duýgurlyk we hünär: Çalt bejermek üçin irki diagnozy öňe sürýär.
  • Giňişleýin garşylyga garşy ukyplylyk.
  • EV71-iň birnäçe genotipini kesgitlemek: A, B1, B3, C1, C2, C3, C4 & C5.

  Işleýiş ädimleri

 • EV nuklein kislotasynyň synag toplumy (PCR- floresan barlag usuly)

  EV nuklein kislotasynyň synag toplumy (PCR- floresan barlag usuly)

  Giriş

  EV ýokançlygynyň esasy kliniki alamatlary: ýokaşan hassalar, esasanam çagalar, deri we gyjyndyrma gerpesleri we eller, aýaklar, agz we beýleki böleklerdäki ýaralar we köpüsi gyzzyrma, anoreksiýa, ýadawlyk we ulgamlaýyn alamatlar bilen bilelikde ýüze çykýar. sanawsyzlyk.Ildumşak ýokançlyklar içgeçmä, gyzzyrma, gerpetiki dökülme, aseptik meningit, ensefalit, miokardit we agyr ýagdaýlar ýiti flaksid ysmaz (AFP), öýken ödem ýa-da gan akma, hatda ölüme sebäp bolup biler.EV esasan bäbeklere we ýaş çagalara, esasanam 5 ýaşa çenli çagalara ýokaşýar.

  Bu toplum, adam serumu ýa-da plazma nusgalarynda enterowirus nuklein kislotasyny ýokary hilli ýazmak üçin niýetlenendir.Bu toplum, maksatly sebit hökmünde EV geninde ýokary derejede goralýan yzygiderliligi 5′UTR genini ulanýar we belli bir primerleri we TaqMan floresan zondlaryny dizaýn edýär we real wagt floresan PCR arkaly deng wirusynyň çalt tapylmagyna we ýazylmagyna düşünýär.

  Parametrler

  Komponentler 48T / Kit Esasy maddalar
  EV / IC reaksiýa garyndysy, lyofilizlenen 2 turba Astarlar, zondlar, PCR reaksiýa buferi, dNTP, ferment we ş.m.
  EV polo positiveitel gözegçilik, lyofilizasiýa 1 turba Pseudowiral bölejikler, maksat yzygiderliligi we içerki gözegçilik yzygiderliligi
  Ativearamaz gözegçilik (Arassalanan suw) 3mL Arassalanan suw
  RNK içerki gözegçilik, lýofilizlenen 1 turba MS2-i öz içine alýan ýasama bölejikler
  IFU 1 birlik Ulanyjy görkezmesi
  * Görnüş görnüşi: Serum ýa-da plazma.
  * Programma gurallary: ABI 7500 Real-wagt PCR ulgamy;Bio-rad CFX96;Roche LightCycler480;SLAN PCR ulgamy.
  * Saklamak -25 ℃ 8 ℃ açylmaýar we 18 aýdan ýagtylykdan goraýar.

  Çykyş

  • Çalt: Şuňa meňzeş önümleriň arasynda iň gysga PCR güýçlendirme wagty.
  • sensokary duýgurlyk we hünär: Çalt bejermek üçin irki diagnozy öňe sürýär.
  • Giňişleýin garşylyga garşy ukyplylyk.
  • Adam EV-iň köp görnüşini ýüze çykarmak: CA, CB, EV71 we Ehowirus.

  Işleýiş ädimleri

 • PIV1 Nuklein kislotasynyň synag toplumy (PCR- floresan gözleg usuly)

  PIV1 Nuklein kislotasynyň synag toplumy (PCR- floresan gözleg usuly)

  PIV1 Nuklein kislotasynyň synag toplumy (PCR- floresan gözleg usuly)

  Giriş

  Parainfluenza wirusy bäbeklerde we ýaş çagalarda möhüm dem alyş patogenidir we 6 aýlyk bäbeklerde pnewmoniýa we bronhiolit keseliniň arasynda iň köp ýaýran ikinji patogen.Sowuk alamatlara sebäp boluň: gyzzyrma, bokurdak agyry we ş.m. Pnewmoniýa, bronhit we bronhiolit ýaly aşaky dem alyş keselleri, esasanam bäbeklerde, garrylarda we immun ýetmezçiligi bolan adamlarda.

  Bu toplum, Parainfluenza wirusynyň 1 nuklein kislotasyny adam seriýasynda ýa-da plazma nusgalarynda ýokary hilli kesgitlemek üçin niýetlenendir.Bu toplum, PIV1 genindäki ýokary konserwirlenen HN genini maksat sebiti hökmünde ulanýar we ýörite primerleri we TaqMan floresan zondlaryny dizaýn edýär we real wagt floresan PCR arkaly deng wirusynyň çalt tapylmagyna we ýazylmagyna düşünýär.

  Parametrler

  Komponentler 48T / Kit Esasy maddalar
  PIF1 / IC reaksiýa garyndysy, lýofilizlenen 2 turba Astarlar, zondlar, PCR reaksiýa buferi, dNTP, ferment we ş.m.
  PIV1 polo positiveitel gözegçilik, lyofilizasiýa 1 turba Pseudowiral bölejikler, maksat yzygiderliligi we içerki gözegçilik yzygiderliligi
  Ativearamaz gözegçilik (Arassalanan suw) 3mL Arassalanan suw
  RNK içerki gözegçilik, lýofilizlenen 1 turba MS2-i öz içine alýan ýasama bölejikler
  IFU 1 birlik Ulanyjy görkezmesi
  * Görnüş görnüşi: Serum ýa-da plazma.
  * Programma gurallary: ABI 7500 Real-wagt PCR ulgamy;Bio-rad CFX96;Roche LightCycler480;SLAN PCR ulgamy.
  * Saklamak -25 ℃ 8 ℃ açylmaýar we 18 aýdan ýagtylykdan goraýar.

  Çykyş

  • Çalt: Şuňa meňzeş önümleriň arasynda iň gysga PCR güýçlendirme wagty.
  • sensokary duýgurlyk we hünär: Çalt bejermek üçin irki diagnozy öňe sürýär.
  • Giňişleýin garşylyga garşy ukyplylyk.
  • pleönekeý: Hapalanmaga garşy goşmaça sazlamalar gerek däl.

  Işleýiş ädimleri

 • IAV / IBV / ADV Nuklein kislotasynyň synag toplumy (PCR- floresan gözleg usuly)

  IAV / IBV / ADV Nuklein kislotasynyň synag toplumy (PCR- floresan gözleg usuly)

  Giriş

  Gripp A wirusy, B gripp wirusy we Adam adenowirusynyň hemmesi şuňa meňzeş kliniki alamatlar bilen dem alyş ýollarynyň ýokançlyklaryna sebäp bolup biler, esasan gyzzyrma, üsgülewük, burun dykylmagy, bokurdak rahatsyzlygy, ýadawlyk, kelle agyry, myşsa agyrylary we beýleki alamatlar we käbir hassalar gysga wagtlyk ýoldaşlyk edýärler. dem, bronhit ýa-da pnewmoniýa.

  Bu toplum, gripp A wirusyny (IAV), gripp B wirusyny (IBV) we adam adenowirusyny (ADV) nuklein kislotasyny ýokary hilli kesgitlemek üçin niýetlenendir.Bu toplum IAV, IBV we ADV geninde ýokary derejede goralýan yzygiderlilik genini maksat sebiti hökmünde ulanýar we ýörite primerleri we TaqMan floresan zondlaryny dizaýn edýär we real wagt floresan PCR arkaly deng wirusynyň çalt tapylmagyna we ýazylmagyna düşünýär.

  Parametrler

  Komponentler 48T / Kit Esasy maddalar
  IAV / IBV / ADV / IC reaksiýa garyndysy, lyofilizlenen 2 turba Astarlar, zondlar, PCR reaksiýa buferi, dNTP, ferment we ş.m.
  IAV / IBV / ADV polo positiveitel gözegçilik, lyofilizasiýa 1 turba Pseudowiral bölejikler, maksat yzygiderliligi we içerki gözegçilik yzygiderliligi
  Ativearamaz gözegçilik (Arassalanan suw) 3mL Arassalanan suw
  RNK içerki gözegçilik, lýofilizlenen 1 turba MS2-i öz içine alýan ýasama bölejikler
  IFU 1 birlik Ulanyjy görkezmesi
  * Görnüş görnüşi: Serum ýa-da plazma.
  * Programma gurallary: ABI 7500 Real-wagt PCR ulgamy;Bio-rad CFX96;Roche LightCycler480;SLAN PCR ulgamy.
  * Saklamak -25 ℃ 8 ℃ açylmaýar we 18 aýdan ýagtylykdan goraýar.

  Çykyş

  • Çalt: Şuňa meňzeş önümleriň arasynda iň gysga PCR güýçlendirme wagty.
  • sensokary duýgurlyk we hünär: Çalt bejermek üçin irki diagnozy öňe sürýär.
  • Giňişleýin garşylyga garşy ukyplylyk.

  Işleýiş ädimleri

 • HBoV ýadro kislotasynyň synag toplumy (PCR- floresan gözleg usuly)

  HBoV ýadro kislotasynyň synag toplumy (PCR- floresan gözleg usuly)

  Giriş

  Adam Bokawirus ýokançlygy esasan rinit, faringit, pnewmoniýa, ýiti otit serişdesi ýa-da gastroenterit ýaly ýüze çykýar we üsgülewük, demne, sowuklama, gyzzyrma, ýürek bulanma, gusmak we içgeçme ýaly alamatlar ýüze çykýar.Adam Bokawirusy ýiti dem alyş keseli bolan çagalardan we ululardan dem alyş nusgalarynyň 1% -den 10% -ine oňyn.

  Bu toplum, adam serumu ýa-da plazma nusgalarynda adam bocawirus nuklein kislotasyny hil taýdan ýazmak üçin niýetlenendir.Bu toplum HBoV genindäki ýokary konserwirlenen VP genini maksat sebiti hökmünde ulanýar we belli bir primerleri we TaqMan floresan zondlaryny dizaýn edýär we real wagt floresan PCR arkaly deng wirusynyň çalt tapylmagyna we ýazylmagyna düşünýär.

  Parametrler

  Komponentler 48T / Kit Esasy maddalar
  HBoV / IC reaksiýa garyndysy, lýofilizlenen 2 turba Astarlar, zondlar, PCR reaksiýa buferi, dNTP, ferment we ş.m.
  HBoV polo positiveitel gözegçilik, lyofilizasiýa 1 turba Pseudowiral bölejikler, maksat yzygiderliligi we içerki gözegçilik yzygiderliligi
  Ativearamaz gözegçilik (Arassalanan suw) 3mL Arassalanan suw
  DNK içerki gözegçilik, lyofilizasiýa 1 turba M13-i öz içine alýan ýasama bölejikler
  IFU 1 birlik Ulanyjy görkezmesi
  * Görnüş görnüşi: Serum ýa-da plazma.
  * Programma gurallary: ABI 7500 Real-wagt PCR ulgamy;Bio-rad CFX96;Roche LightCycler480;SLAN PCR ulgamy.
  * Saklamak -25 ℃ 8 ℃ açylmaýar we 18 aýdan ýagtylykdan goraýar.

  Çykyş

  • Çalt: Şuňa meňzeş önümleriň arasynda iň gysga PCR güýçlendirme wagty.
  • sensokary duýgurlyk we hünär: Çalt bejermek üçin irki diagnozy öňe sürýär.
  • Giňişleýin garşylyga garşy ukyplylyk.
  • pleönekeý: Hapalanmaga garşy goşmaça sazlamalar gerek däl.

  Işleýiş ädimleri