sahypa_banner

Habarlar

 • Braziliýada dengiz gyzzyrmasynyň weýrançylykly täsiri

  Braziliýada dengiz gyzzyrmasynyň weýrançylykly täsiri

  Denge gyzzyrmasy Braziliýada uly weýrançylyk döredip, saglyk aladalaryna sebäp boldy we saglygy goraýyş edaralaryna uly kynçylyk döretdi.Çybynlardan döreýän wirus keseli barha ýaýbaňlandy, giň ýaýramagyna we tutuş ýurt boýunça sansyz adamlara täsir etdi ...
  Koprak oka
 • Şigella: Saglygymyza we abadanlygymyza howp salýan sessiz epidemiýa

  Şigella: Saglygymyza we abadanlygymyza howp salýan sessiz epidemiýa

  Şigella, şigellozy döredýän gram-negatiw bakteriýalaryň bir görnüşidir, bejerilmedik ýagdaýynda içgeçmäniň agyr görnüşi bolup biler.Şigelloz, esasanam arassaçylyk we arassaçylyk tejribesi pes ösýän ýurtlarda ilatyň saglygynyň esasy meselesidir.Şigellanyň patogenezi ...
  Koprak oka
 • Guş dümewi wirusy: Adam saglygyna abanýan howp

  Guş dümewi wirusy: Adam saglygyna abanýan howp

  Guş dümewi wiruslary (AIV) esasan guşlara ýokaşýan, ýöne adamlara we beýleki haýwanlara ýokaşyp bilýän wiruslar toparydyr.Wirus köplenç ördek we gaz ýaly ýabany suw guşlarynda duş gelýär, ýöne towuk, hindi towugy we beden ýaly öý guşlaryna hem täsir edip biler.Wirus s ...
  Koprak oka
 • Iýmit bilen baglanyşykly patogen bakteriýalar - Salmonella

  Iýmit bilen baglanyşykly patogen bakteriýalar - Salmonella

  Salmonella Enterobacteriaceae maşgalasyndaky gram-negatiw enterobakteriýalaryň bir toparydyr.1880-nji ýylda Eberth ilkinji gezek Salmonella tifini tapdy.1885-nji ýylda Salmon doňuzlarda Salmonella holerasyny izolýasiýa etdi.1988-nji ýylda Gartner Salmonella enteritidisini ýiti gastroenteritli näsaglardan izolirledi.1900-nji ýylda bolsa ...
  Koprak oka
 • Näme üçin öldüriji Candida auris ABŞ-da beýle çalt ýaýraýar?

  Näme üçin öldüriji Candida auris ABŞ-da beýle çalt ýaýraýar?

  “Iň soňkylarymyz” bölüminden göni çykýan ýaly görünýän howply kömelek ýokançlygy, Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna ýaýrady.COVID-19 pandemiýasy wagtynda, pandemiýa däl döwürler bilen deňeşdirilende ýokançlygyň öňüni almak we gözegçilik etmek meselesine az üns berlen bolmagy mümkin.Mundan başga-da ...
  Koprak oka
 • Oysterden Suşi: Howpsuz deňiz önümlerini sarp etmek üçin Vibrio Parahaemolitik epidemiologiýasyna geçmek.

  Oysterden Suşi: Howpsuz deňiz önümlerini sarp etmek üçin Vibrio Parahaemolitik epidemiologiýasyna geçmek.

  Vibrio parahaemolyticus dünýädäki iýmit bilen baglanyşykly keselleriň ep-esli bölegine jogapkär bakteriýadyr.Diňe Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda Vibrio parahaemolyticus her ýyl 45,000-den gowrak keseliň döremegine sebäp bolup, takmynan 450 hassahana we 15 adamyň ölümine sebäp bolýar ...
  Koprak oka
 • 2023 IVD sergilerinde global liderler bilen soňky tendensiýalary öwreniň!

  2023 IVD sergilerinde global liderler bilen soňky tendensiýalary öwreniň!

  Iň soňky önümleriňizi we tehnologiýalaryňyzy dünýä tomaşaçylaryna görkezmek üçin mümkinçilik gözleýärsiňizmi?Täze bazarlary öwrenmek we halkara işiňizi giňeltmek isleýärsiňizmi?Iň soňky IVD tendensiýalary we tehnologiýalary we pudakdaky deň-duşlary bilen aragatnaşyk gurmak isleýärsiňizmi, güýçli ...
  Koprak oka
 • Adamlarda Şigellanyň alamatlary nämeler?

  Adamlarda Şigellanyň alamatlary nämeler?

  ABŞ-nyň Kesellere gözegçilik we öňüni alyş merkezleri Şigella atly neşe garşy durnuksyz bakteriýalaryň köpelmegi barada halka duýduryş bermek üçin saglyk maslahatyny berdi.Şigellanyň bu dermanlara çydamly ştamlary üçin çäkli mikroblara garşy bejergiler bar we bu aňsatlyk bilen geçýär ...
  Koprak oka
 • PCR näme we näme üçin möhüm?

  PCR näme we näme üçin möhüm?

  PCR ýa-da polimeraza zynjyr reaksiýasy, DNK yzygiderliligini güýçlendirmek üçin ulanylýan usul.Ilkinji gezek 1980-nji ýyllarda döreden işi üçin 1993-nji ýylda himiýa boýunça Nobel baýragyna eýe bolan Kary Mullis tarapyndan işlenip düzüldi.PCR molekulýar biologiýany özgertdi, gözlegçilere ownuk nusgalardan DNK güýçlendirmäge mümkinçilik berdi ...
  Koprak oka
 • PCR synaglary üçin çeýe we mugt Takyk bejergi | Garyşyk PCR synaglary üçin çeýe we mugt

  PCR synaglary üçin çeýe we mugt Takyk bejergi | Garyşyk PCR synaglary üçin çeýe we mugt

  1. Dem alyş ýollarynyň ýokançlyklary we şuňa meňzeş alamatlar bilen utgaşmalar Soňky ýyllarda dem alyş ýokanç keselleri jemgyýetçilik saglygy gözlegleriniň meşhur ýeridir.Çagalar, garrylar, ýeterlik iýmitlenmedik we hroniki näsaglar has ýygy toparlara sezewar bolýarlar.Emma dem alyş ýollarynyň ýokanç keselleri ...
  Koprak oka
 • Guangdong Daşary işler uniwersitetiniň Afrika barlaglary institutynyň ýerine ýetiriji dekany Liu Jisen Hekine bardy

  Guangdong Daşary işler uniwersitetiniň Afrika barlaglary institutynyň ýerine ýetiriji dekany Liu Jisen Hekine bardy

  2022-nji ýylyň 11-nji fewralynda Guangdong Daşary ýurt uniwersitetiniň Afrika gözleg institutynyň ýerine ýetiriji dekany Liu Jisen, Huýan institutynyň meýdan gözlegleri üçin senagat-uniwersitet-gözleg bazasyna baryp gördi.Lin Zebin, “Hecin” -iň baş müdiriniň orunbasary Liu Juyuan, regi ...
  Koprak oka
 • Hekiniň antigen synag toplumy EU CE 1434 öz-özüni synamak üçin kwalifikasiýa aldy

  Hekiniň antigen synag toplumy EU CE 1434 öz-özüni synamak üçin kwalifikasiýa aldy

  13-nji aprelde Hekin tarapyndan işlenip düzülen we öndürilen 2019-nCoV Antigen synag toplumy (Kolloid altyn usuly) CEB CE 1434 giriş kwalifikasiýasyny aldy!Bu, öz-özüňi barlamak önüminiň EUB CE şahadatnamasyny ykrar edýän ýurtlarda we ýurtlarda satylyp bilinjekdigini aňladýar ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2