sahypa_banner

Braziliýada dengiz gyzzyrmasynyň weýrançylykly täsiri

Denge gyzzyrmasy Braziliýada uly weýrançylyk döredip, saglyk aladalaryna sebäp boldy we saglygy goraýyş edaralaryna uly kynçylyk döretdi.Çybynlardan döreýän wirus keseli barha möwjeýär, giň ýaýramagyna we tutuş ýurt boýunça sansyz adamlara täsir edýär.

l1

Braziliýada dengiz keseliniň çalt ýaýramagy

Tropiki howasy we çybynlary köpeltmek üçin amatly şertleri bolan Braziliýa dengiz gyzzyrmasyndan has ejizdi.Deng wirusyny ýokaşdyrýan belli Aedes aegypti çybyn şäher we şäher eteklerinde gülläp ösýär we gür ilatly sebitleri keseliň ýaýramagyna ýokary sezewar edýär.Arassaçylygyň pesligi, galyndylary dolandyrmagyň ýeterlik däldigi we arassa suwuň elýeterliligi ýaly ýagdaýlar ýagdaýy hasam kynlaşdyrýar.

l2

Suw ulgamlarynyň ýetmezçiligi, Braziliýada Deng gyzzyrmasynyň arassaçylygy.

Braziliýada dengiz gyzzyrmasynyň täsiri geň galdyrdy.Diňe ýokaşanlar üçin ummasyz ejir çekmän, eýsem beýleki kesellerden ejir çeken saglygy goraýyş ulgamlaryna-da agyr ýük berýär.Keselhanalar we lukmançylyk edaralary hassalaryň köpelmegine garşy göreşmek üçin göreşýärler, çeşmeleriň we işgärleriň elýeterliligi bolsa köplenç inçe bolýar.

l3

Deng gyzzyrmasynyň netijeleri derrew saglyk krizisinden has ýokarydyr.Ykdysady töleg ep-esli, sebäbi bu kesele duçar bolan adamlar işlemäge ukypsyz, netijede öndürijilik ýitirilýär we maşgalalar üçin maliýe kynçylyklary ýüze çykýar.Mundan başga-da, hökümet wirusyň ýaýramagyna garşy göreşmek we beýleki möhüm ugurlardan serişdeleri gönükdirmek üçin ep-esli serişdeleri bölüp bermeli boldy.

l4

Braziliýada dengiz gyzzyrmasynyň öňüni almak we onuň öňüni almak üçin wektorlara gözegçilik, köpçülige habar bermek kampaniýalary we jemgyýetiň gatnaşmagy ýaly dürli strategiýalary öz içine alýan işler giň boldy.Şeýle-de bolsa, keseliň çylşyrymly tebigaty we çalt şäherleşme bilen baglanyşykly kynçylyklar öňüni alyş we gözegçilik çärelerine päsgelçilikleri dowam etdirýär.

 

Braziliýada dengiz gyzzyrmasynyň ýaýramagynyň öňüni almak üçin döwlet edaralarynyň, saglygy goraýyş edaralarynyň, jemgyýetleriň we şahsyýetleriň arasyndaky hyzmatdaşlygy öz içine alýan giňişleýin çemeleşmäni talap edýär.Arassaçylygy gowulandyrmak, çybynlara garşy täsirli çäreleri durmuşa geçirmek we çybynlaryň köpelýän ýerlerini ýok etmek we mör-möjeklerden goraýjy gorag çäreleri ulanmak ýaly öňüni alyş çäreleri barada halk bilimini ösdürmek üçin yzygiderli tagallalary talap edýär.

l5

Denge diagnostikasynyň altyn standarty: PCR synagy

Braziliýada dengiz gyzzyrmasyna garşy göreş dowam edýän göreş bolup galýar, sebäbi saglygy goraýyş edaralary jemgyýetiň saglygyna edýän täsirini azaltmaga we zyýan çeken jemgyýetlere ýüküni azaltmaga çalyşýarlar.Üznüksiz habarlylyk, gözleg we çeşmeleriň paýlanyşy bu yzygiderli kesele garşy göreşmekde we ilatyň abadançylygyny goramakda möhümdir.


Iş wagty: 18-2023-nji maý